Algemene voorwaarden

Voor een PDF-versie van de Algemene Voorwaarden klik hier.

Algemene voorwaarden Klemo kledingverhuur

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op “Klemo kledingverhuur” Gedane aanbiedingen en alle
overeenkomsten waarbij Klemo kledingverhuur partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders
overeengekomen zijn. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere contracterende partijen,
verder te noemen “de wederpartij” zijn niet van toepassing ook al is daarnaar door de wederpartij in
door haar afkomstige correspondentie en stukken, uitdrukkelijk verwezen.

2. Plaats van verhuur
De afspraak van verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de wederpartij en Klemo
kledingverhuur de overeenkomst tekenen en gaat in naar gelang het geval: bij afhalen op het ogenblik
dat de wederpartij het gehuurde in ontvangst neemt bij Klemo kledingverhuur. Bij bezorgen, op het
ogenblik dat het gehuurde geladen wordt door westlandse Verhuurschuur.

3. Aanbiedingen en tot stand komen van overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij door Klemo kledingverhuur uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld,
vrijblijvend en ongeacht en eventuele aanvaarding door de wederpartij tenzij in de schriftelijke
aanbieding een geldigheidsduur is vermeld en de wederpartij voor het verstrijken van de
geldigheidsduur het aanbod heeft aanvaard. Indien een geldigheidsduur als zo even bedoeld niet is
vermeld danwel zonder aanvaarding is verstreken, zijn aanbiedingen, orders, bestellingen,
huuraanvragen voor Klemo kledingverhuur eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Klemo
kledingverhuur
3.2 De inhoud van door Klemo kledingverhuur gehanteerde folders, haar drukwerken, catalogi en
prijscouranten binden haar niet, zenzij dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald of hiernaar in de
overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen. Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot de
prijsstelling, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in door Klemo
kledingverhuur uitgebrachte offertes of verstrekte orderbevestigingen kan Klemo kledingverhuur
nimmer aansprakelijk geworden houden.

4. Reserveren en annuleren
Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij Klemo kledingverhuur te reserveren. Bij het
sluiten van de overeenkomsten wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft
en waartegen de zaken voor de wederpartij beschikbaar dienen te zijn in onderling overleg bepaald en
in de schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Indien de wederpartij de gereserveerde zaken niet op het
overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de wederpartij desondanks
gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

5. Einde overeenkomst
5.1 De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien de wederpartij
tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, in geval van surseance van betaling, faillissement,
stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, dan wel indien de wederpartij een
consument is, ondercuratelestelling, van de wederpartij, kan Klemo kledingverhuur de
huurovereenkomst beëindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de rechter nodig is,
onverminderd het recht van Klemo kledingverhuur op vergoeding van kosten, nadeel en rente.
5.2 In genoemde gevallen is Klemo kledingverhuur ten alle tijden, zonder enige ingebrekestelling of
aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de wederpartij terug te halen
(eigendomsvoorbehoud). De wederpartij is verplicht om aan Klemo kledingverhuur de door haar
gewenste medewerking te verlenen. De wederpartij machtigt Klemo kledingverhuur bij deze zich
toegang tot het gehuurde goed te verschaffen. Klemo kledingverhuur is niet aansprakelijk voor enig
nadeel welke door de wederpartij of door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het
beëindigen van de huurovereenkomst wordt geleden.

6. Aansprakelijkheid/overmacht
Klemo kledingverhuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij
door overmacht niet, niet juiste of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de wederpartij
stelt.

7. Controle
Teneinde problemen te voorkomen, moet de wederpartij onmiddellijk nadat hij het gehuurde in
ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn dient de
wederpartij:
a. direct telefonisch, per fax of e-mail contact op te nemen met Klemo kledingverhuur.
b. Goederen worden bij terugkomst door Klemo kledingverhuur gecontroleerd, wanneer schade,
verlies vastgesteld wordt, zonder dat de wederpartij daarbij zelf aanwezig was (bij retourneren
door een derde), is de controle door Klemo kledingverhuur bindend. De kosten van reparatie
of vervanging worden aan de wederpartij berekend.

8. Schade, verlies
a. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk
binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan Klemo kledingverhuur te worden vermeld. De
wederpartij verplicht zich de aan het gehuurde goed door zijn toedoen of door
omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan Klemo
kledingverhuur te vergoeden tegen de dagwaarde, d.w.z. de huidige nieuwwaarde van 1 stuks
verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd van het beschadigde dan wel verloren
gaande goed, dan wel de kosten die met de reparatie van het van Klemo kledingverhuur
gehuurde goed gemoeid zijn, hetzelfde geldt voor schade aan toebehoren van het van Klemo
kledingverhuur gehuurde goed.Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige
dientengevolge door Klemo kledingverhuur geleden schade.
b. Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door Klemo kledingverhuur reeds de dagwaarde aan de
wederpartij berekend is en die later alsnog door de wederpartij gevonden en teruggebracht
worden, dient de wederpartij de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door Klemo
kledingverhuur in mindering gebracht op de aan de wederpartij terug te betalen vergoeding
van de dagwaarde.
c. Klemo kledingverhuur is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de wederpartij,
die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De wederpartij, zal Klemo
kledingverhuur vrijwaren voor eisen van derde op grond van schade in verband met het
gehuurde goed.
d. De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het
onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren
schuld heeft. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming
van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de wederpartij een teruggaafplicht
heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval of ingreep van derde.

10. Expertise
De door Klemo kledingverhuur gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade,
reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komt rechtstreeks voor rekening van de
huurder. De wederpartij verklaart zich op voorhand mee akkoord dat er bij een door Klemo
kledingverhuur geschatte schade van € 500,00 of hoger een expertise op kosten van de wederpartij
wordt uitgevoerd door Klemo kledingverhuur aangewezen erkend expertisebureau en bij een schade
beneden de € 500,00 expertise wordt uitgevoerd door Klemo kledingverhuur.

11. Gebruik en onderhoud
De wederpartij stemt ermee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij Klemo
kledingverhuur terug te bezorgen in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde goed heeft ontvangen
bij aanvang van de huur. De wederpartij dient goederen gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en
verpakt te retourneren, zoals zij deze ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of
niet reinigen wordt in rekening gebracht.

12. Verplichtingen van de wederpartij
De wederpartij stemt ermee in Klemo kledingverhuur te allen tijde toegang tot het gehuurde goed te
verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Klemo kledingverhuur hiervoor
te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke
toestemming van Klemo kledingverhuur. De wederpartij mag het gehuurde niet vervoeren of doen
vervoeren naar een ander adres als omschreven op de overeenkomst. De wederpartij of de derde
dient Klemo kledingverhuur onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of
onroerende goederen van wederpartij of de derde of op het onderhavige gehuurde of indien op enig
andere wijze de eigendomsrechten van Klemo kledingverhuur dreigen te worden aangetast.

13. Boetes, Belastingen
De wederpartij verklaard zich akkoord om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het
gebruik van verhuurmateriaal door hem of derde, te zullen betalen.

14. Risico laden - lossen
De wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf
wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het verhuurde. De wederpartij is verplicht de
gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en
de wijze van transport.
De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan
ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.

15. Terugbrengen
Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van huurtermijn bij Klemo kledingverhuur
worden teruggebracht, verkeerd de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan
een schadevergoeding aan Klemo kledingverhuur verschuldigd, welke schadevergoeding bestaat uit
tweemaal de huurprijs voor iedere dag dat de huurder nalaat het goed na het verstrijken van
opgenoemde termijn van Klemo kledingverhuur te retourneren.
De wederpartij kan nooit eigenaar van het gehuurde goed worden. Indien de wederpartij zich
opzettelijk het gehuurde goed toeeigent is er sprake van verduistering van het gehuurde goed. De
huurovereenkomst wordt door het niet tijdig van het retourneren van de gehuurde goederen aan
Klemo kledingverhuur niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de wederpartij blijft.

16. Betaling
De termijn voor een bezwaar tegen de rekening verstrijkt 10 dagen na factuurdatum, zonder
schriftelijke toestemming van Klemo kledingverhuur is de wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan
wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.

17. Geschillen
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Klemo kledingverhuur
gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechterin het
arrondissement Den Haag, onder exclusieve toepassing van Nederlands Recht.